Pytanie Rozwiązane

Co przyczynia się do wzrostu efektu cieplarnianego?

Ocena: 5/5

Naturalny efekt cieplarniany jest potęgowany przez gazy cieplarnianie emitowane do atmosfery głównie przez człowieka. Za podwyższenie temperatury naszej planety odpowiedzialny jest przede wszystkim dwutlenek węgiel. Inne gazy szklarniowe to: freony, halony, metan i tlenek azotu IV.

Co zwiększa efekt cieplarniany?

Największy wpływ na powstawanie nadmiernego efektu cieplarnianego mają para wodna, aerozole, metan oraz dwutlenek węgla, jednak człowiek nie jest w stanie kontrolować w pełni stężenia pary w powietrzu.

Jak uniknac efektu cieplarnianego?

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, czyli wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Coraz częściej budowane są elektrownie wiatrowe czy na dachach montowane są panele słoneczne. Nakłanianie społeczeństwa do korzystania ze środków transportu publicznego czy też innych pojazdów, które nie zanieczyszczają środowiska.

Jakie zmiany w efekcie cieplarnianym powoduje człowiek?

Spalanie paliw takich jak węgiel brunatny i kamienny, ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi do powstania ogromnych ilości dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów cieplarnianych. Produkty tego spalania po połączeniu z mgłą tworzą smog, które powoduje m. in. choroby układu oddechowego.

Jakie gazy przyczyniają się do efektu cieplarnianego?

Są to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6). Ze względu na krótką żywotność w atmosferze, para wodna, uważana za najpowszechniejszy gaz cieplarniany, nie została uwzględniona w Protokole.

W jaki sposób zwiększona emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego?

Przykład poprawnej odpowiedzi: Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych powoduje większe zatrzymywanie ciepła / zmniejsza wypromieniowywanie ciepła, co skutkuje wzrostem temperatury atmosfery i globalnym ociepleniem.

Na czym polega efekt szklarniowy?

Energia cieplna wypromieniowana przez Ziemie i atmosferę, w wyniku dużej zawartości w atmosferze gazów szklarniowych, jest zatrzymywana i magazynowana. Proces ten nazwano efektem szklarniowym lub cieplarnianym. Jest to zjawisko naturalne, bez którego temperatura na ziemi byłaby znacznie niższa.

Co powoduje emisję co2?

Największe źródła emisji dwutlenku węgla to spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, transport – samochody i samoloty, procesy związane z produkcją towarów przemysłowych oraz wylesianie. Diagram pokazuje aktualne źródła emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z podziałem na sektory gospodarki.

Gdzie występuje efekt cieplarniany?

Efekt cieplarniany – to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie. Występuje jednak nie tylko na Ziemi. Obecność efektu cieplarnianego stwierdzono także na Marsie, Wenus oraz na Tytanie – księżycu Saturna. Poza tym może on zachodzić wszędzie tam, gdzie ciało niebieskie otacza atmosfera.

Co mozemy zrobić dla klimatu?

Dobre przykłady to: ograniczanie spalania paliw kopalnych, zwiększanie efektywności energetycznej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, czy oszczędzanie energii. Inne podejście do mitygacji polega na usuwaniu gazów cieplarnianych z atmosfery. Można to robić sadząc drzewa, które pochłaniają dwutlenek węgla.

Dodaj komentarz