Pytanie Rozwiązane

Co to jest wiek produkcyjny przedprodukcyjny i poprodukcyjny?

Ocena: 5/5

Wiek przedprodukcyjny – przedział wiekowy przyjęty w statystyce dla potrzeb ekonomii. Według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego w wieku przedprodukcyjnym znajdują się mężczyźni i kobiety poniżej 18. roku życia.

Jaki wiek jest poprodukcyjny?

Definicja: Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.

Czym jest wiek przedprodukcyjny?

Definicja: Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 – 17 lat.

Ile trwa wiek przedprodukcyjny?

wiek przedprodukcyjny (ang.

W Europie i na Świecie wiek ten nie jest jednolity. Dla uproszczenia jednak przyjmuje się 18 rok życia jako wartość umownego rozpoczęcia wieku produkcyjnego w większości państw rozwiniętych.

Co to wiek Niemobilny?

Definicja: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni – 45-64 lata, kobiety – 45-59 lat.

Co to jest wiek produkcyjny mobilny?

Definicja: Grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata.

Jaki jest wiek produkcyjny kobiet?

Definicja: Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat.

Jakie są ekonomiczne grupy wieku?

Ekonomiczne grupy wieku ludności to grupy ludności uporządkowane ze względu na wiek zdolności do pracy, wśród których wyróżnia się osoby w: wieku przedprodukcyjnym obejmującym okres od urodzenia do 17 lat, wieku produkcyjnym – osoby od 18 roku życia do 59 lat w przypadku kobiet i do 64 roku życia dla mężczyzn, wieku

Które roczniki Wsród mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym razem stanowią najmniej liczną grupę wiekowa?

Wiek przedprodukcyjny – 0-17 lat; wiek produkcyjny – 18-59 – kobiety, 18-64 lata mężczyźni: mobilny – 18-44 lata; niemobilny – 45-59 lat – kobiety, 45-64 lata – mężczyźni; poprodukcyjny – 60 lat i więcej – kobiety, 65 lat i więcej – mężczyźni.

Jak obliczyć ludność w wieku produkcyjnym?

Oblicza się go, dzieląc liczbę osób aktywnych zawodowo (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku przez liczbę oznaczającą ogół ludności w tym wieku.

Dodaj komentarz