Pytanie Rozwiązane

Czy 14 latek może odpowiadac karnie?

Ocena: 5/5

Po pierwsze, rozszerza katalog przestępstw, za które nieletni po ukończeniu 15 lat może odpowiadać na podstawie Kodeksu karnego – o gwałt, zgwałcenie małoletniego, gwałt ze szczególnych okrucieństwem, jeśli następstwem gwałtu jest śmierć oraz wprowadza przepis, zgodnie z którym obejmuje to również 14latka, który …

Jak sąd traktuje sprawców między 13 a 17 rokiem życia?

Nieletniego, który po ukończeniu 13 lat, a przed ukończeniem 17 lat, popełnił z rozeznaniem czyn zabroniony pod groźbą kary, sąd skazywał na umieszczenie w zakładzie poprawczym, mógł też zastosować środki wychowawcze, jeśli uznał umieszczenie w zakładzie poprawczym za niecelowe.

Czy 16 latek może odpowiadac karnie?

Co do zasady za przestępstwa nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17 lat. W wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność może ponosić już 15-o latek. Młodsi odpowiadają zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Czy nieletni podlega odpowiedzialności karnej?

Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, natomiast stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Od zasady, że granicą wieku odpowiedzialności karnej jest 17 lat przewidziane są dwa wyjątki.

Czy 13 latek może odpowiadac karnie?

Nieletni zgodnie z art. 10 Kodeksu Karnego jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła który jest wiekiem wymaganym do ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Kiedy 15 latek może odpowiadać za przestępstwo?

Nieletni na gruncie prawa karnego może odpowiadać za przestępstwa określone w kodeksie karnym, gdy skończy 17 lat. Wtedy traktowany jest jak dorosły. Wyjątkowo osoby, które ukończyły 15 rok życia, a dopuściły się najpoważniejszych przestępstw, mogą być również sądzeni w ten sposób.

Czy 17 latek odpowiada jak dorosły?

Tę granicę Kodeks Karny ustanawia na poziomie 17 roku życia. Po ukończeniu 17 roku życia nieletni, który popełni przestępstwo odpowiada na zasadach przewidzianych w Kodeksie Karnym. „Odpowiada jak dorosły” jest pewnym skrótem myślowym.

Czy 17 latek odpowiada za wykroczenie?

Co do zasady od momentu ukończenia 17 lat nieletni odpowiada za przestępstwa i wykroczenia bez taryfy ulgowej (art. 10 § 1 k.k., art. 8 k.w.).

Co grozi 13 latkowi za zabójstwo?

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2.

Czy 15 latek może być karany?

Podstawą odpowiedzialności dedykowaną specjalnie dla osób nieletnich jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. W niektórych przypadkach określonych w kodeksie karnym odpowiedzialność karną ponieść może jednak osoba,która ukończyła 15 rok życia (art. 10 § 2 k.k.).

Dodaj komentarz