Pytanie Rozwiązane

Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty

Ocena: 5/5

Przypomnijmy, że świadczenie z funduszu nie przysługuje z urzędu, a zatem, żeby otrzymać środki, należy złożyć wniosek. Jeśli zatem chcemy się dowiedzieć, czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty, to niestety nie – jeśli osoba uprawniona nie złożyła wniosku, to fundusz nie zwrócić środków za ten okres.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty”…

Czy fundusz alimentacyjny wypłaca zaległe alimenty 2021

Należy pamiętać, że fundusz nie wypłaci zaległych alimentów sprzed daty złożenia wniosku o alimenty z funduszu. W odzyskaniu kwoty zaległych alimentów pomóc może natomiast komornik sądowy.

Dobrowolne wpłaty a alimenty

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz dziecka uprawniony do ich pobierania rodzic powinien w pierwszej kolejności wezwać zobowiązanego do dobrowolnej płatności alimentów. … Co istotne, do wezwania do dobrowolnej zapłaty nigdy dołączamy odpisu wyroku.

Czy fundusz alimentacyjny wypłaca wstecz

Ustawodawca nie przewiduje prawa do wypłaty alimentów sprzed daty złożenia wniosku o ich przyznanie. Jeśli zatem pomimo spełnienia wszelkich przesłanek do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wniosek nie został złożony, to fundusz nie zwróci tych pieniędzy za ten okres.

Alimenty a fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny nie wypłaca całych należnych dziecku alimentów, których nie płaci rodzic. Maksymalna kwota wypłaty to 500 zł miesięcznie, ale nie więcej, niż należne alimenty. 500 zł miesięcznie – maksymalna wypłata z funduszu alimentacyjnego.

Kiedy fundusz alimentacyjny wypłaca alimenty

Dziecko, wobec którego sąd orzekł alimenty, ma możliwość pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego aż do momentu wkroczenia w dorosłość, czyli ukończenia 18 roku życia. Jeśli jednak kontynuuje edukację w szkole lub na uczelni, prawo do świadczeń traci dopiero w dniu 25 urodzin.

Czy można pobierać alimenty z funduszu i od komornika jednocześnie

Osoba pobierająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma obowiązek powstrzymywania się od bezpośredniego pobierania alimentów od dłużnika alimentacyjnego lub pobierania ich za pośrednictwem komornika sądowego.