Pytanie Rozwiązane

Czy ma prawo przebywać w mieszkaniu bez zameldowania?

Ocena: 5/5

Czy trzeba być gdzieś zameldowanym? W myśl przepisów — tak. Obowiązek meldunkowy nadal istnieje i jeśli planujemy dłużej przebywać w danej miejscowości, najpóźniej 30 dnia pobytu powinniśmy zameldować się w urzędzie gminy.

Kto może zameldowac w mieszkaniu?

Zameldować możesz się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być na piśmie (tu możesz pobrać wzór pełnomocnictwa), a pełnomocnik powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty lub paszport.

Jak zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu?

Najemcy mają prawo zameldować się na pobyt czasowy w wynajmowanym mieszkaniu. Wystarczy, że mają umowę najmu mieszkania. Z taką umową należy się udać do urzędu gminy albo złożyć jej scan za pośrednictwem internetu. W takim przypadku zameldowanie będzie obejmować okres na jaki zawarta jest umowa najmu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania?

Do dokonania czynności zgłoszenia pobytu stałego należy przedłożyć:

  • formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
  • dowód osobisty,
  • decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku.

Co jeśli nie mam zameldowania?

24 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 roku. Co ciekawe, brak meldunku nie jest obarczony żadną sankcją. Jeśli więc nie dopełnisz takiego obowiązku, nie musisz się obawiać mandatu, ani żadnej innej kary.

Co w przypadku braku zameldowania?

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego do dnia 31 grudnia 2012 roku było wykroczeniem podlegającym karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub nagany. Od dnia 1 stycznia 2013 roku z kodeksu wykroczeń wyeliminowano przepis art. 147 § 1 i 2 i tym samym, sankcję za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego.

Jak można wymeldować osobę z mieszkania?

Wniosek o wymeldowanie lokatora składamy w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwych ze względu na położenie mieszkania/domu/lokalu. Stosowny wniosek o wymeldowanie z mieszkania podlega opłacie w kwocie – 10 zł. Organ w oparciu o nasz wniosek, przeprowadzi postępowanie dowodowe na okoliczności wskazane we wniosku.

Czy właściciel mieszkania może mnie zameldowac?

Absolutnie nie! Wynajmujący mieszkanie nie ma w tej kwestii nic do powiedzenia. To czy najemca zamelduje się w wynajmowanym mieszkaniu zależy tylko i wyłącznie od najemcy. A najemca może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu od momentu, w którym ma w ręku podpisany dokument umowy najmu mieszkania.

Czy można zameldować obcą osobę w mieszkaniu?

Sam fakt zameldowania kogokolwiek w mieszkaniu nie daje nikomu prawa do przebywania w lokalu. W przypadku najemcy prawo do przebywania w lokalu zawsze wynika z umowy najmu mieszkania. Jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta i obowiązuje, to najemca ma prawo przebywać w mieszkaniu.

Jak się zameldować w mieszkaniu komunalnym?

Każda inna osoba, w tym np. partner, może zamieszkać w lokalu tylko za zgodą gminy, a zamieszkanie bez tej zgody uprawnia gminę do wypowiedzenia Pani umowy najmu. Konsekwencją wyrażenia zgody przez gminę na zamieszkanie jest też możliwość meldunku pod danym adresem.

Dodaj komentarz