Pytanie Rozwiązane

Czy można przystąpić do PPK po 60 roku życia?

Ocena: 5/5

Ukończenie 60 lat nie oznacza obowiązku dokonania wypłaty. Decyzję o rozpoczęciu wypłat, uczestnik może odłożyć w czasie. Należy przy tym pamiętać, że uczestnik, który zdecyduje się na wypłatę środków, nie może kontynuować oszczędzania w PPK – nawet, jeśli nadal jest aktywny zawodowo.

Kiedy można przystąpić do PPK?

Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym. Musi zrobić to nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia.

Czy pracownik młodociany może przystąpić do PPK?

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK należy liczyć od dnia uzyskania przez taką osobę statusu osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK. A zatem w tym przypadku od dnia ukończenia przez młodocianego pracownika 18. roku życia. Od tego dnia spełnia on bowiem definicję osoby zatrudnionej.

Kiedy można przystąpić do PPK po rezygnacji?

Co ważne, raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za osobę, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Do którego roku życia można oszczędzać w PPK?

Do programu automatycznie są zapisywani zatrudnieni między 18 a 55 rokiem życia. Zatrudnieni, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie ukończyli 70 roku życia, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie – składając odpowiedni formularz (Nationale-Nederlanden PTE przekazuje wszystkie wzory pracodawcom).

Czy w każdej chwili można przystąpić do PPK?

Nawet jeśli pracownik podpisał już i złożył pracodawcy taką deklarację, może w każdej chwili ponownie rozpocząć oszczędzanie w PPK. Wystarczy, że złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Kto jest zapisywany do PPK?

do PPK przystąpią najmniejsze firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników oraz podmioty zatrudniające z sektora publicznego, takie jak szkoły i urzędy. Jedną i drugą grupę obowiązuje jednak inna ostateczna data przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (o czym poniżej).

Czy pracownik musi przystąpić do PPK?

PPK to program powszechny i dobrowolny – przystąpienie jest obligatoryjne dla pracodawców i dobrowolne dla pracowników. Oznacza to, że każdy pracodawca powinien utworzyć PPK, aby wszyscy, za których są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalne i rentowe, mogli w tym programie uczestniczyć.

Kogo nie zgłaszamy do PPK?

Do PPK nie mogą przystąpić osoby niepodlegające ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia uczniowie lub studenci do 26. roku życia czy osoby objęte wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy po rezygnacji z PPK można wypłacić pieniądze?

Ze środków na rachunku PPK można jednak skorzystać w każdym czasie. Uczestnik PPK, który nie ukończył 60 lat, może dokonać tzw. zwrotu, czyli wycofać środki ze swego rachunku PPK, kiedy uzna to za stosowne. Zwrot nie może być częściowy.

Dodaj komentarz