Pytanie Rozwiązane

Jakie są cechy statystyczne?

Ocena: 5/5

Podstawowy podział wyróżnia 4 cechy:

  • ilościowe (ang. quantitative) – np. wzrost, masa, wiek: proporcjonalne (ang. ratio), interwałowe (ang. interval);
  • jakościowe (ang. qualitative) – np. kolor oczu, płeć: porządkowe (ang. ordinal) – np. (niski, średni, wysoki), nominalne (ang. nominal) – np.

Co zaliczamy do cech mierzalnych?

Cechy ilościowe (mierzalne) to takie, które dadzą się wyrazić za pomocą jednostek miary w pewnej skali. Cechami mierzalnymi są na przykład: wzrost (w cm), waga (w kg), stężenie hemoglobiny we krwi (w g/dl), wiek (w latach) itp. Wśród cech mierzalnych wyróżniamy dwie podgrupy: cechy ciągłe i cechy skokowe.

Jakie są zbiorowości statystyczne?

Zbiorowość statystyczna to zbiór dowolnych jednostek (ludzi, przedmiotów, faktów) podobnych do siebie pod względem przynajmniej jednej właściwości, a różniących się z innych punktów widzenia. Każda zbiorowość (populacja) statystyczna jest przedmiotem badania statystycznego (M. Sobczyk,s. 15).

Co to cecha mierzalna skokowa?

Pojęcie zmiennej odnosi się jednak najczęściej tylko do cechy mierzalnej. Cechy ilościowe można podzielić na ciągłe i skokowe. Cecha jest skokowa (dyskretna), jeśli może przyjmować skończoną lub nieskończoną, ale przeliczalną liczbę wartości.

Na co dzielą się cechy statystyczne?

cechy statystyczne można podzielić na stałe i zmienne; cechy statystyczne stałe określają jednostki pod względem rzeczowym, czasowym i przestrzennym i nie podlegają badaniu statystycznemu, decydują natomiast, czy można zaliczyć dane jednostki do określonej zbiorowości; cechy statystyczne zmienne określają właściwości …

Jakie są podstawowe cechy zmiennej?

Zmienna – konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty: symboliczną nazwę, miejsce przechowywania i wartość. W kodzie źródłowym za pomocą nazwy zmiennej można się odwoływać do jej wartości lub miejsca przechowywania.

Jak okreslic jednostke statystyczna?

Jednostka statystyczna[edytuj]

Jednostka statystyczna – każdy z elementów populacji statystycznej. Jednostki posiadają cechy, które podlegają badaniu statystycznemu (cechy statystyczne). Przykłady jednostek statystycznych dla konkretnych populacji: populacja ludzi w Polsce – Polak.

Czym zajmuje się statystyka?

Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe.

Na czym polega badanie statystyczne?

Badanie statystyczne – zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników.

Co to jest szacunek statystyczny?

Szacunek statystyczny polega na określeniu przybliżonej wielkości zjawisk i jest on możliwy tylko wówczas, gdy istnieje jakiś związek pomiędzy cechami znanymi a poszukiwanymi. Typowym przykładem jest oszacowanie liczby ludności w okresach, w których nie dysponujemy danymi ze spisów ludności.

Dodaj komentarz