Pytanie Rozwiązane

Jakim funduszem zarządza zus

Ocena: 5/5

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą o sus”. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Jakim funduszem zarządza zus”…

FUS co to znaczy

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą o sus”. … W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy.

ZUS cel ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczneubezpieczenia, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Cel ubezpieczeń społecznych

Jest to system ubezpieczeń, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które na skutek zaistnienia określonych przez prawo zdarzeń losowych, takich jak choćby choroba, kalectwo, ciąża albo starość, nie mogą utrzymać się z własnej pracy.

Podstawa prawną działania ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. … 423), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.