Pytanie Rozwiązane

W jaki sposób DNA mieści się w jądrze komórkowym?

Ocena: 5/5

Etapy upakowania DNA w jądrze komórkowym wyglądają następująco: Fragment dwuniciowej helisy DNA. Podwójna helisa DNA składa się z dwóch nici, ułożonych równolegle i skręconych wokół wspólnej osi. Chromatyna w postaci sznura nukleosomów.

Gdzie przechowywane jest DNA w komórce?

Jądro komórkowe. Jądro komórkowe (łać. nucleus) magazynuje informacje genetyczną komórki, inaczej zwane DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) oraz jest miejscem powstawania rybosomów, służących do biosyntezy białek.

Ile DNA mieści się w chromosomie?

U organizmów prokariotycznych chromosom stanowi pojedyncza, kolista cząsteczka DNA, natomiast u organizmów eukariotycznych liniowa cząsteczka DNA. Każda cząsteczka DNA buduje jedną chromatydę.

W czym uczestniczy DNA?

Replikacja przypadkowa- cząsteczka DNA ulega pofragmentowaniu, nowe DNA zawiera część nici starych cześć nowych. DNA uczestniczy w biosyntezie białek. Proces ten poprzedzony jest transkrypcją.

Dlaczego DNA w jądrze komórkowym ulega upakowaniu?

Samo jądro komórkowe ma z kolei średnicę sięgającą tylko ok. 8 µm, oczywiste więc, że helisa DNA nie może w nim luźno zalegać. Dlatego nić DNA jest upakowana według określonego wzoru, co ułatwia przechowywanie materiału genetycznego w jądrze, regulację transkrypcji, a także podział DNA podczas mitozy i mejozy.

Jak upakowane jest DNA w jądrze komórkowym 4 etapy upakowania?

Różne stopnie upakowania DNA: (1) Podwójna helisa DNA. (2) Włókno chromatyny – nukleosomy, czyli DNA nawinięte na histony. (3) Chromatyna z centromerem podczas interfazy. (4) Skondensowana chromatyna podczas profazy.

Dlaczego DNA występuje w postaci chromosomów?

Podsumowanie. Chromosomy składają się z nici DNA i umożliwiają precyzyjny podział materiału genetycznego pomiędzy komórki potomne. Komórki diploidalne zawierają podwójny zestaw chromosomów, a komórki haploidalne – pojedynczy. Przed podziałem komórki zawsze zachodzi podwojenie ilości DNA w jądrze komórkowym.

Jakie białka umożliwiają upakowanie DNA w jądrze komórkowym?

Białka histonowe umożliwiają upakowanie DNA w jądrze komórkowym 2. Upakowanie chromosomów podczas podziału jest ok. 10 000 razy większe niż dwuniciowego DNA..

Czy białka histonowe umożliwiają upakowanie DNA w jądrze komórkowym?

Przyłączenie grup acetylowych do końca lizynowego histonu powoduje ich neutralizację i prowadzi do stanu rozluźnienia chromatyny, a w konsekwencji umożliwia czynnikom transkrypcyjnym dostęp do DNA. Innymi słowy – białka histonowe wpływają na stopień upakowania DNA w jądrze i jego dostępność w procesie transkrypcji.

W jakiej postaci występuje DNA w komórce?

DNA występuje w niedzielącej się komórce eukariotycznej w postaci chromatyny, nazywanej niekiedy włóknem 30 nm.

Dodaj komentarz