Pytanie Rozwiązane

W jakim terminie można unieważnić akt notarialny

Ocena: 5/5

Termin na podważenie aktu notarialnego wynosi zawszerok. Zgodnie z artykułem 88 par. 2 k.c. uprawnienie do uchylenia od skutków prawnych oświadczenia woli wygasa: Pod wpływem groźby – z upływem roku, od momentu, w którym ustał stan obawy.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „W jakim terminie można unieważnić akt notarialny”…

Kto może unieważnić akt notarialny

Komu przysługuje prawo do podważenia aktu notarialnego? Prawo do uchylenia się od skutków oświadczenia woli przysługuje tylko tej osobie, która złożyła wadliwe oświadczenie. Musi mieć ona jednocześnie swobodę decyzji w przedmiocie unieważnienia danej czynności prawnej.

Czy można zmienić treść aktu notarialnego

Należy pamiętać, że akt notarialny można poprawić bez względu na to, kiedy został wykonany. Może być to nawet po wielu latach od jego spisania.

Unieważnienie aktu notarialnego darowizny

Czy mogę żądać unieważnienia aktu notarialnego? Darczyńca nie może w takiej sytuacji żądać unieważnienia czynności darowizny objętej aktem notarialnym, lecz po prostu powinien odwołać darowiznę. Odwołanie darowizny jest dopuszczalne, gdy obdarowany dopuścił się względem dobroczyńcy rażącej niewdzięczności.

Unieważnienie aktu notarialnego brak zapłaty

1 pkt. 4 lub 5 kodeksu postępowania cywilnego przez kupującego w razie braku zapłaty. Wówczas sprzedający ma możliwość zwrócenia się do sądu rejonowego z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Posiadając klauzulę wystarczy z aktem notarialnym udać się do komornika, który przeprowadzi egzekucję.

Unieważnienie aktu notarialnego podziału majątku

Jeżeli Pan chciałby unieważnić akt notarialny dotyczący podziału majątku, musiałby Pan wykazać w sądzie błędy oświadczenia woli, takie jak np. groźba albo brak świadomości lub swobody w podejmowaniu tej decyzji.

Unieważnienie aktu notarialnego przez sąd

Aby podważyć akt notarialny, trzeba złożyć do sądu pozew o stwierdzenie nieważności czynności prawnej. Informacje dotyczące powodów, wobec których możliwe jest unieważnienie aktu notarialnego, znajdują się w art. 82-88 Kodeksu cywilnego.